Ouders / verzorgers

Op deze pagina vindt u informatie vanuit de MR en de oudercommissie, informatie over ziekteverzuim en hoe u in contact kunt komen met onze school.

Schoolgids

Nieuwsgierig naar de gang van zaken op SBO de Driemaster?

Schooltijden

Op school hanteren wij een continurooster. Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan het traditionele schoolrooster waar kinderen tussen de middag naar huis gaan om een boterham te eten.

Op de Driemaster beginnen de kinderen om 08.30 uur. 
Ze hebben een korte middagpauze op school, waarin ze gezamenlijk in de klas lunchen en zijn dan iedere dag om 14.00 uur klaar. De Optimist is op woensdag vrij.

Bij het continurooster is er toezicht tijdens de lunchpauze. Het toezicht op het eten van de kinderen wordt meestal gedaan door de leerkracht van de eigen klas. Als de kinderen naar buiten gaan om te spelen, dan is er pleinwacht. Tijdens het buitenspelen wordt pleinwacht gelopen in wisseldienst door leerkrachten en/of onderwijsassistenten.

De leerlingen van de bovenbouw (Kogge, Galjoen en Boeier) spelen buiten van 12.00 uur tot 12.15 uur. De leerlingen van de onderbouw (Botter, Tjalk en Aak) spelen buiten van 12.15 uur tot 12.30 uur. De Optimist heeft pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur waarin ze voldoende tijd hebben voor het eten en buitenspelen.

De Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. Op school is het reglement medezeggenschap beschikbaar.

Voor bepaalde zaken kan de MR het schoolbestuur en/of de schooldirectie advies geven, bij andere zaken wordt om instemming gevraagd.

Drie leden worden gekozen door en uit de ouders, drie leden worden gekozen door en uit het team van leerkrachten.

Jaarverslag 2022/2023

In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Leden van de MR

Personeelsgeleding:

Nathalie Hendrikse
(voorzitter)
sinds 2024

Trea Schoonewelle
sinds 2024

Oudergeleding

Ellen Coors
sinds 2021

Lindy Heijligers
sinds 2023

De Leerlingenraad

Goed idee? Kom ermee!

Op de Driemaster zijn we benieuwd naar wat leerlingen belangrijk vinden op school.
Daarom is er een leerlingenraad op onze school.
In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag, namens de medeleerlingen, allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
Het doel van een leerlingenraad is:

• Betrokkenheid van de leerlingen vergroten.
• Verantwoordelijkheid van de leerlingen voor schoolse zaken bevorderen.
• Leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Leerlingen inspraak geven en daardoor een volwaardige inbreng in het schoolgebeuren.
• Leerlingen kennis laten maken met democratische beginselen.
• Actief burgerschap bevorderen.
• Ontwikkelen communicatieve vaardigheden.
• Verbetering van de sfeer op school.
• Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Uit de groepen Aak, Kogge, Galjoen en Boeier worden per groep 2 leerlingen gekozen. Tijdens de vergaderingen, onder schooltijd, wordt de raad begeleid door mw. S. de Coo, lid van het schoolbestuur. Buiten de vergaderingen om begeleidt Berdien Kasperink, teamlid, de leerlingenraad.

De Oudercommissie

Deze commissie verricht de gebruikelijke schoolondersteunende taken. De oudercommissie organiseert ten behoeve van de leerlingen diverse activiteiten, o.a. Sinterklaas (cadeautjes), Kerstfeest (maaltijd) en Pasen (bloemengroet). Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage van € 22,50 per schooljaar gevraagd.

 Ziekteverzuim / Verlof

In het geval dat uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken we u dit telefonisch, tussen 08.00 en 08.30 uur door te geven aan de administratie.

In bijzondere gevallen, zgn. gewichtige omstandigheden, kan voor de leerling verlof gevraagd worden bij de directie. Extra vakantieverlof wordt in principe niet verleend.

Alleen als er een werkgeversverklaring of een medische verklaring is waaruit blijkt dat een leerling van de bestaande vakantieregeling moet afwijken, kunt u bij de directie dit verlof aanvragen.

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Dronten.

Communicatie

Wij onderhouden als school, maar zeker de leerkrachten, contact met u. Dat doen we via Parro, een app, die op de smartphone, laptop of de computer geïnstalleerd kan worden. Leerkrachten nodigen alle ouders/verzorgers van hun leerlingen uit om deel te nemen. Veiligheid staat voorop; de berichten zijn onzichtbaar voor de buitenwereld!

De voordelen zijn o.a.:

  • foto’s en bijzondere klasmomenten worden dan snel met ouders gedeeld en ouders worden beter betrokken bij de wereld van de leerling op school;
  • ouders kunnen snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep of zelfs de hele school bereikt worden;
  • bij het organiseren van een activiteit of een gesprek, kan met Parro vlot en makkelijk contact gelegd worden.

Gedragscode vrijwilligers

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan.

Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers: opgesteld voor vrijwilligers en hulpouders.

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwillige overblijfkrachten en vrijwilligers waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.