Ouders / verzorgers

Op deze pagina vindt u informatie vanuit de MR en de oudercommissie, informatie over ziekteverzuim en hoe u in contact kunt komen met onze school.

Schoolgids

Nieuwsgierig naar de gang van zaken op SBO de Driemaster?

De Leerlingenraad

Info volgt.

De Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit vier leden: twee personeelsleden en twee ouders. Op school is het reglement medezeggenschap beschikbaar.

Voor bepaalde zaken kan de MR het schoolbestuur en/of de schooldirectie advies geven, bij andere zaken wordt om instemming gevraagd.

Twee leden worden gekozen door en uit de ouders, twee leden worden gekozen door en uit het team van leerkrachten.

Leden van de MR

Namens de medewerkers:

Madzy van Iperen

Jolanda Klein Swormink

Namens de ouders:

Maureen Lieveld

Suzanne Stoop

De Oudercommissie

Deze commissie verricht de gebruikelijke schoolondersteunende taken. De oudercommissie organiseert ten behoeve van de leerlingen diverse activiteiten, o.a. Sinterklaas (cadeautjes), Kerstfeest (maaltijd) en Pasen (bloemengroet). Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage van € 15,00 per schooljaar gevraagd.

De Overblijfcommissie

De overblijfcommissie regelt het overblijven van de leerlingen. De overblijfbijdrage per schooljaar bedraagt € 65,00 per kind, € 6,50 per maand of € 1,50 voor een enkele overblijf.

Een schriftelijke verantwoording over de besteding van het geld wordt afgelegd bij de MR. Ouders hebben de mogelijkheid om het bedrag per schooljaar via een automatische incasso te betalen.

Ziekteverzuim

In het geval dat uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken we u dit telefonisch, tussen 08.00 en 08.30 uur door te geven aan de administratie.

In bijzondere gevallen, zgn. gewichtige omstandigheden, kan voor de leerling verlof gevraagd worden bij de directie. Extra vakantieverlof wordt in principe niet verleend.

Alleen als er een werkgeversverklaring of een medische verklaring is waaruit blijkt dat een leerling van de bestaande vakantieregeling moet afwijken, kunt u bij de directie dit verlof aanvragen.

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Dronten.

Communicatie

Wij onderhouden als school, maar zeker de leerkrachten, contact met u. Dat doen we via Parro, een app, die op de smartphone, laptop of de computer geïnstalleerd kan worden. Leerkrachten nodigen alle ouders/verzorgers van hun leerlingen uit om deel te nemen. Veiligheid staat voorop; de berichten zijn onzichtbaar voor de buitenwereld!

De voordelen zijn o.a.:

  • foto’s en bijzondere klasmomenten worden dan snel met ouders gedeeld en ouders worden beter betrokken bij de wereld van de leerling op school;
  • ouders kunnen snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep of zelfs de hele school bereikt worden;
  • bij het organiseren van een activiteit of een gesprek, kan met Parro vlot en makkelijk contact gelegd worden.

Gedragscode vrijwilligers

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan.

Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers: opgesteld voor vrijwilligers en hulpouders.

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwillige overblijfkrachten en vrijwilligers waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.